Geo3
GEO3
Prospecció geofísica i
cartografia temàtica

 

 

Eficiència
Mètodes adients
Garanties
Documentació prèvia
Marc normatiu

 
 

MÈTODES MÉS ADIENTS

A continuació s'exposa la combinació de mètodes més adients per diferents objectius i condicionants:

Objectius

Condicionants

Profunditat

Mètodes

Assaigs

CODI

Contacte roca

Bona accessibilitat

< 25 m

C+SMD o bé C+SEV/SR

RMR + JRC+JCS

Rap

 

Baixa accessibilitat

No limit

C + SEV + SR

+ SR

Rbp

Cúbic roca

Bona accessibilitat

< 25 m

C + SEV/SR + SMD

RMR + JRC+JCS

Rap

 

Baixa accessibilitat

< 40 m

C + SR + SEV

+ SR

Rbp

Terres/Roca

Presència d’afloraments

Superfície

C

RMR+JRC+JCS

TRas

 

de roca en superfície

0 - 8 m

C + DPSH + SEV

CTP+V+DPSH

TRap

Terres/Terres

Canvis laterals, diferents

< 10 m

SR + PS + SEV + DPSH

RMR + JRC+JCS

TTas

 

terrenys o contacte roca

> 10 m

SEV/SR + SMT

CTP+V+DPSH

TTap

 

 

Superfície

C

CTP + V

Tas

 

 

< 8 m

SEV + DPSH

DPSH / PM

Tap1

 

Bona accessibilitat

8 m - 15 m

SEV + SMT + DPSH

DPSH / PM

Tap2

 

 

15 m - 40 m

SEV + SMT

SPT / PM

Tap3

Terres

 

> 40 m

SEV

-

Tap4

 

Sense accessibilitat

No límit

SEV + SR

CTP + V

Tbs

 

Terreny amb grans blocs

< 25 m

SR + SEV + SMD

SR

Tap2B

 

Terreny molt consolidat

< 25 m

SR+SEV + SMD + DPSH

DPSH / SPT / PM

Tap2C

 

No blocs i no consolidat

< 40 m

DPSH + SEV

DPSH + PM

Tap4N

Aigua Subterrània

Terres

-

MRS

Infiltració/Bombeig

+I/B

Aigua Subterrània

Roca

-

MRS

Injecció

+I

 

 

Mètodes directes

SMD:  Sondatges mecànics destructius

SMT:  Sondatge amb testimoniatge

DPSH:  Penetròmetre dinàmic contínua + martell d'Schmidt

C:  Cartografia geològica

MRS:  Sondatge a ressonància magnètica

 

Mètodes indirectes

SR:  Sísmica de refracció

PS:  Pseudoseccions elèctriques

SEV:  Sondatge elèctric vertical

 

Assaigs “in situ” (terres)

CTP:  Penetròmetre estàtic

V:  Escisòmetre

PM:  Pressiòmetre de Menard

SR:  Sísmica de refracció

 

Caracterització geomecànica (roca)

RMR:  Classificació BIENIAWSKI (1979)

JRC:  Índex de BARTON (1973)

JCS:  Índex de BARTON (1973)

SR:  Sísmica de refracció

 

El codi de la prospecció és bàsicament de 5 dígits, on el primer correspon a la tipologia de terreny a prospectar (R = roca, T = Terres) i les seves combinacions. El segon dígit correspon a l'accessibilitat del terreny (a = accessible, b = baixa accessibilitat). El tercer correspon bàsicament si la caracterització ha de ser molt superficial o no (s = superficial i p = profunditat) o bé la combinació dels dos casos (s/p). El quart correspon a com de profunda ha de ser la investigació (número). El cinquè respon a la particularitat del terreny (Blocs = B, Consolidat = C o cap d'ells = N). Finalment en funció de la presència d'aigua es pot afegir als 5 dígits el mnemònic +I/B si hi ha incidència del nivell freàtic en terres o bé +I si hi ha una important incidència amb el nivell piezomètric en roca. 
 

DRYAS
Geotest
GEOTEST
  Contacteu-nos: geo3@andorra.ad