Geo3
GEO3
Prospecció geofísica i
cartografia temàtica

 

 

Eficiència
Mètodes adients
Garanties
Documentació prèvia
Marc normatiu

 
 

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA

Documentació prèvia que cal disposar per efectuar una prospecció del subsòl:

- Vila i Parròquia on cal estudiar el terreny.

- Topografia del terreny objecte d'estudi, preferentment en suport digital, amb coordenades Lambert III.

- Planta amb la implantació de la infrastructura en la topografia, preferentment en suport digital.

- Perfils tipus de la infrastructura a bastir, transversals i longitudinals si es disposen, és important conèixer quines són les dimensions del desmunt. Preferentment en suport digital.

Qué es necessita saber per fer una prospecció del subsòl:

- Problemàtica a estudiar:

+ Identificació del contacte terres/roca, per cubicar, per fonamentar.
+ Identificació del nivell freàtic, per explotació.
+ Identificació de la compacitat del subsòl, ripabilitat, per fonamentar.
+ Identificació de cavitats.
+ Identificació de les propietats hidrològiques del subsòl, pel rebaix de l'aigua.
+ Fondària de la prospecció i la resolució.

- Vila i Parròquia on cal estudiar el terreny.

+ Cal saber si la parcel·la està limitada per edificacions o infrastructures.

- Topografia del terreny objecte d'estudi, preferentment en suport digital.

- Perfils tipus de la infrastructura a bastir, transversals i longitudinals si es disposen. 
 

DRYAS
Geotest
GEOTEST
  Contacteu-nos: geo3@andorra.ad