ANNEXOS DE DOCUMENTACIÓ


En aquest apartat es poden descarregar en format PDF els annexos de documetació complementaris als informes realitzats.


  - Aiguats
         
· Introducció
         
· Inundabilitat (Mètode racional)
          · Inundabilitat (Mètode corbes de màximes crescudes)
          · Canalitzacions


  - Allaus
         
· Introducció
          ·
Màxima arribada
          ·
Propietats mecàniques
          ·
Cinemàtica
          ·
Proteccions
          ·
Proteccions edificis
          ·
Urbanisme i allaus


  - Arrossegalls

  - Assaigs hidrogeològics
          · Assaigs de bombeig
          · Xarxes de flux

  - Classificació RMR de Bieniawski

  - Erosió

  - Esllavissaments
         
· Bishop modificat
          ·
Cinemàtica per caiguda de blocs
          ·
Factor de seguretat

          · Càlcul d'empentes

  - Fonamentacions
         
· Assentaments absoluts
          ·
Assentaments diferencials
          ·
Capacitat portant

          · Norma D60 (Pressiòmetre)

  - Garanties

  - Micropilots i ancoratges
         
· Fregament lateral unitari

  - Prospecció geofísica
         
· Prospecció geoelèctrica (SEV)
          ·
Prospecció sísmica
          ·
Acceleració sísmica
          ·
Tomografies
          · Sísmica passiva
          · Sísmica de reflexió

  - Prospecció geomecànica
         
· DPSH
          ·
CPT, Vane Test i Compressió Simple
          ·
SPT
          ·
Escleròmetre (Schmidt hammer)
         
·
Assaig pressiomètric

  - Ressònància magnètica (MRS)
         
· Introducció i equip de mesura
          ·
Principi físic del mètode
          ·
Tests previs a l'execució d'un MRS
          ·
Execució d'un MRS
          ·
Informació obtinguda i qualitat de la mateixa
          ·
Interpretació de les dades
          ·
Anomalies i particularitats del mètode
          ·
Registre de la senyal de l'aparell de mesura NUMIS
          ·
Processament de la senyal amb soroll "EM"
          ·
Inversió del senyal MRS
          ·
Bibliografia
          ·
Exemple d'aplicació
          ·
Pòster - Coeficient CPx (5th International Workshop on Magnetic
            Resonance, 25-27/11/2012, LIAG Hannover, Germany)
          · Espectroscopia de compostos orgànics amb SNMR
 
         · Espectroscopia de compostos orgànics exemple aplicació

 
- Ripabilitat

  - Reologia dels sediments glacials
          ·
Consolidació
          ·
Presonsolidació aqüífers

          ·
Preconsolidació morrenes
          ·
SR i preconsolidació


  - Talussos
         
· En roca
          ·
En terres
GEOTEST
Geologia, geotècnia i
serveis científico-tècnics
GEO3
Prospecció geofísica
i cartografia temàticaDRYAS
Medi Ambient, hidrogeologia
i Riscos Naturals